Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Adunarea generală a acţionarilor (AGA) este organul de conducere al Societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială.

Sunt desemnati ca persoane împuternicite să reprezinte interesele localităţilor asociate în Adunarea Generală a Acţionarilor:

NR. CRT. NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA
GHIDIU ELISABETA Reprezentant în A.G.A.
FAZEKAS ATTILA-JOZSEF Reprezentant în A.G.A.
MIHĂLŢAN VASILE Reprezentant în A.G.A.
MACAREI MIRCEA VASILE Reprezentant în A.G.A.
CRISTEA IOAN ADRIAN Reprezentant în A.G.A.

 

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare sau extraordinare.

  1. Adunarea generală ordinară se întruneşte, cel puţin, o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, şi are următoarele atribuţii:

– de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administraţie şi a raportului auditorului/auditorilor statutar/i;

– de a stabili modalitatea de realizare a auditului statutar şi de a aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu auditorul/auditorii statutari, conform procedurilor legale în vigoare;

– de a hotăra cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa în fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005, dacă este cazul;

– de a desemna şi revoca membrii Consiliului de Administraţie la propunerea Consiliului de Administraţie în funcţie sau a acţionarilor. Recrutarea şi selectia membrilor Consiliului de Administraţie se va realiza/efectua de către un expert independent, persoana fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, în condiţiile legii;

– de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de Administraţie şi, dacă este cazul, decide asupra modificării, completării şi/sau revizuirii acestuia;

– de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de administraţie şi a cenzorilor – atunci când este cazul ;

– de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de administraţie;

– de a alege şi revoca cenzorii, dacă este cazul;

– de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exercitiul financiar următor, dupa obţinerea avizului favorabil din partea Asociaţiei ECONORD SIBIU;

– de a hotăra cu privire la închirierea, schimbul sau constituirea de garanţii asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societăţii;

– de a hotăra introducerea unor acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii, dacă este cazul;

– orice alte atribuţii prevăzute în sarcina Adunării generale ordinare şi care nu sunt prevăzute, în mod expres, în competenţa Adunării generale extraordinare.

  1. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

– schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute la art 2 pct. 2.2. din Actul Constitutiv al Societăţii;

– mutarea sediului social al Societăţii;

– schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdictiei de a schimba obiectul principal de activitate pe durata executarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare atribuit direct de către ADI ECONORD SIBIU, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre;

– înfiinţarea sau desfiinţarea de structuri funcţionale ale Societăţii, cu sau fără personalitate juridică (filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe, s.a.m.d.);

– majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;

– fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii;

– dizolvarea anticipată a Societăţii;

– conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

– emisiunea de obligaţiuni;

– conversia unei categorii de obligaţiuni, în altă categorie sau în acţiuni;

– să hotărască asupra încheierii actelor juridice prin care se dobândesc, înstrăinează, închiriază, schimbă sau se constituie garanţii asupra bunurilor aflate în patrimoniul societăţii a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor Societăţii, la data încheierii actelor juridice;

– orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Adunării generale extraordinare, după obținerea avizului favorabil al ADI ECONORD SIBIU;

– aprobarea încheierii şi modificării Constractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

– orice modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea AGA.

Adunarea Generala a Acţionarilor se va convoca de către Consiliul de Administratie, ori de câte ori este necesar.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, ceI putin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generala a Acţionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generala a Acţionarilor se întruneşte la sediul societatii sau în alt loc indicat în Convocator.