Drepturi si obligatii

Extras din Contractul de Delegare

Drepturile şi obligaţiile Delegatului în relaţia cu utilizatorii direcţi şi/sau indirecţi

I. Delegatul are următoarele drepturi:

 1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
 2. să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale;
 3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al Contractului;
 4. să aplice majorari de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen la nivelul celor stabilite pentru neplata obligaţiilor la bugetul de stat;
 5. să modifice cantitatea stabilită în contract în cazul în care se constată, în mod repetat că utilizatorul produce o cantitate mai mare sau mai mică de deşeuri decât cea prevazută în contract.

II. Delegatul are următoarele obligaţii:

 1. să respecte angajamentele asumate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare;
 2. să presteze Serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract;
 3. să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de salubrizare;
 4. să aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;
 5. să doteze utilizatorii prin închiriere sau comodat, în măsura în care acesta dispune, cu mijloace de realizare a precolectării deşeurilor menajere, etanşe şi adecvate utilajelor de transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea da înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;
 6. să doteze utilizatorii cu mijloace de precolectare a deseurilor reciclabile adecvate utilajelor de transport pe care le are în dotare, cu titlu gratuit, la solicitarea utilizatorului şi în măsura în care operatorul dispune de astfel de mijloace;
 7. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor;
 8. să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
 9. să factureze serviciul prestat în conformitate cu cantităţile stabilite prin formule de determinare acceptate în comun cu Delegatarul, la tarifele, taxele speciale şi preţurile legal aprobate;
 10. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termenul prevăzut de lege;
 11. să ridice deşeurile în zilele stipulate în contracte;
 12. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor specifice în condiţiile de siguranţă şi de eficienţă;
 13. să încarce deşeurile în vehiculele transportatoare direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării acestora în vehicule;
 14. personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum şi producerea prafului sau raspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport;
 15. să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;
 16. să execute colectarea astfel încât, în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiei de golire, personalul care execută colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat;
 17. să aducă la cunoştiinţa utilizatorilor modificările de preţuri, taxe speciale, tarife şi alte informaţii necesare prin adresa ataşată facturii sau prin afişare la utilizator;
 18. să gestioneze eficient deşeurile industriale reciclabile, pe baza principiilor generale, a grupelor de deşeuri peavăzute de lege, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
 19. să asigure politici de stimulare a colectării selective a deşeurilor de ambalaje pentru toţi utilizatorii.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorului faţă de Delegat

I. Utilizatorul Serviciului public de salubrizare are următoarele drepturi:

 1. să i se presteze serviciul de salubrizare la nivelurile stabilite în Contract;
 2. să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea acestora;
 3. să fie informat în timp util despre modul de funcţionare a Serviciului public de salubrizare, despre deciziile luate în legatură cu acest Serviciu de către autorităţile competente, A.N.R.S.C., A.P.M., etc., după caz;
 4. să primească răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate Delegatului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
 5. să fie dotat de Delegat prin închiriere sau comodat cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi de transport ale acestuia, în măsura în care acesta (Delegatul) dispune de astfel de recipiente;
 6. să i se reducă valoarea facturii în cazul nerespectării de către Delegat a datei de colectare, în măsura în care poate fi reţinută culpa acestuia.

II. Utilizatorul are urmatoarele obligaţii:

 1. să încheie contracte pentru prestarea Serviciului public de salubrizare cu Delegatul autorizat să presteze astfel de activităţi, în aria de delegare;
 2. să execute operaţiunea de precolectare în recipientele procurate prin închiriere sau comodat de la Delegat, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de acesta cu autorităţile competente;
 3. să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea colectării;
 4. să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri;
 5. să nu introducă în recipientele de precolectare a gunoiului menajer deşeuri din categoria celor periculoase, toxice sau explozive care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu;
 6. să execute preselectarea deşeurilor şi să depoziteze fiecare tip de deşeu în recipientele special destinate, acolo unde au fost create posibilităţi de colectare separată;
 7. să nu depoziteze şi să nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
 8. să depună separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde există recipiente sau incinte speciale destinate acestui scop;
 9. să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil, respectiv limita proprietăţii şi calea publică;
 10. să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor parcate cu apă curentă ori detergenţi;
 11. să asigure accesul, de la căile publice până la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop;
 12. să achite tarifele, preturile sau taxele speciale reprezentand contravaloarea serviciului prestat;
 13. să păstreze în condiţii bune recipientele, iar în cazul în care au fost deteriorate, furate sau pierdute să achite Delegatului contravaloarea acestora sau a reparaţiilor efectuate.